GEGEVENSBESCHERMING

PRIVACYERKLARING STÜRTZ – PASSION FOR INNOVATION | WWW.STUERTZ.COM

Voor een stand-alone machine of een compleet geautomatiseerd systeem, voor een opkomend bedrijf in de productie van ramen of grote ondernemingen: wij zijn de sterke partner aan uw zijde. Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze website en onze producten. Wij hechten in onze bedrijfsprocessen veel belang aan het beschermen van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens en het beveiligen van alle bedrijfsgegevens. In deze verklaring willen we u informeren over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

VERANTWOORDELIJKE PERSONEN CONFORM ART. 4, LID 7 VAN DE EU-VERORDENING ALGEMENE GEGEVENSBESCHERMING (AGV)

Stürtz Maschinenbau GmbH
Linzer Straße 24
53577 Neustadt / Wied-Rott
Duitsland
Telefon: +49 (0)2683 309-0
Telefax: +49 (0)2683 309-125

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING VAN DE VERANTWOORDELIJKE

Dr. Bettina Kraft
Tel: +49 (0)241 44688-0
E-Mail: datenschutz@stuertz.com

§ 1 JURIDISCHE BASIS VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

(1) Voor zover wij de toestemming van de betrokkene krijgen voor het verwerken van persoonsgegevens, dient art. 6 lid 1 punt a van de algemene EU-verordening gegevensbescherming (AGV) als rechtsgrondslag.

(2) Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6 lid 1 punt b van de AGV als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die nodig zijn om maatregelen voorafgaand aan een contract uit te voeren.

(3) Voor zover het verwerken van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming is onderworpen, dient art. 6 lid 1 punt c van de AVG als rechtsgrondslag.

(4) In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, punt d van de AVG als rechtsgrondslag.

(5) Indien het verwerken noodzakelijk is om de legitieme belangen van onze onderneming of een derde partij te beschermen en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 lid 1 punt f van de AVG als rechtsgrondslag voor het verwerken.

§ 2 OPSLAGDUUR EN BEWAARTERMIJN

(1) De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt.

(2) Bovendien kan een dergelijke opslag door de Europese of nationale wetgever worden geregeld in Europese verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke voor het verwerken is onderworpen.

(3) Gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd wanneer een door de vermelde normen voorgeschreven opslagtermijn vervalt, tenzij er een noodzaak is voor de verdere opslag van de gegevens voor het afsluiten of uitvoeren van een contract.

§ 3 INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

(1) Hieronder informeren we u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u persoonlijk herleidbaar zijn, bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en gebruiksgedrag.

(2) Wanneer u via e-mail of een contactformulier contact met ons opneemt, zullen de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat het niet langer nodig is om ze op te slaan of we beperken het verwerken ervan als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan.

(3) Als we voor afzonderlijke functies van onze website afhankelijk zijn van ingeschakelde dienstverleners of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder in detail informeren over de betreffende processen. Daarbij vermelden we ook de voorgeschreven criteria voor de opslagduur.
Verzamelen van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website. In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet aanmeldt of anderszins informatie verstrekt, zullen wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende voor ons technisch noodzakelijke gegevens om onze website te kunnen weergeven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (wettelijke basis hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, punt f van de AVG):

IP-adres/hostnaam

  • Datum en tijdstip van de oproep/ tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
  • Inhoud van de oproep (concrete pagina)/ toegangsstatus/ HTTP-statuscode
  • Het overgedragen datavolume/ de website waarvan de oproep afkomstig was (referrer)
  • De door u opgeroepen specifieke pagina’s van onze website
  • Browser: type, versie en taalinstelling/ besturingssysteem: type en versie
  • Wanneer JavaScript is geactiveerd bovendien ook: beeldschermresolutie, kleurdiepte, formaat van het browservenster, geïnstalleerde browserplug-ins

GEBRUIK VAN COOKIES

(1) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en daarbij worden gelinkt aan de door u gebruikte browser en die bepaalde informatie verstrekken aan de instantie die de cookie plaatst. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod algemeen gebruikersvriendelijker en doeltreffender te maken.

(2) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd:

  • Transiënte cookies (zie b)
  • Persistente cookies (zie c)
  • Flash-cookies (zie f)

b) Transiënte cookies worden automatisch gewist zodra u de browser afsluit. Dit zijn met name de sessiecookies. Deze bevatten een zogenaamde sessie-ID, waarmee verschillende oproepen van uw browser kunnen worden toegewezen aan een specifieke sessie. Daardoor kan uw computer opnieuw worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd zodra u uitlogt of de browser afsluit.
c) Persistente cookies worden geautomatiseerd verwijderd na een vastgelegde duur die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.
d) U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies te weigeren. Zogenaamde „cookies van derden” zijn cookies die zijn ingesteld door een derde partij en dus niet door de daadwerkelijke website waarop u zich momenteel bevindt. Wij wijzen u erop dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.
e) We gebruiken cookies om u te kunnen identificeren voor vervolgbezoeken als u een account bij ons hebt. Anders zou u zich bij elk bezoek opnieuw moeten aanmelden.
f) De gebruikte Flash-cookies worden niet gedetecteerd door uw browser, maar door de Flash-plug-in. Verder gebruiken we HTML5-opslagobjecten die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze objecten bevatten de benodigde gegevens, onafhankelijk van de door u gebruikte browser en hebben geen automatische einddatum. U kunt het plaatsen en verwijderen van Flash-cookies configureren via de Adobe Flash Player Settings Manager op http://www.macromedia.com/support/documentation/de/flashplayer/help/settings_manager07.html. Ook kunt u, als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, een add-on installeren zoals bijvoorbeeld „Better Privacy” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5-opslagobjecten kunt u verhinderen door de privémodus in uw browser te gebruiken. Bovendien adviseren wij u regelmatig uw cookies en de browsergeschiedenis handmatig te verwijderen.

§ 4 OVERIGE FUNCTIES EN AANBIEDINGEN VAN ONZE WEBSITE

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden we verschillende diensten die u kunt gebruiken als u daarin bent geïnteresseerd. Daarvoor zult u over het algemeen verdere persoonsgegevens moeten verstrekken, die wij gebruiken om de dienst te verlenen en waarvoor de bovengenoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn. Verplichte informatie wordt gemarkeerd met een asterisk (*). Informatie in velden die niet op die manier zijn gemarkeerd, verstrekt u op vrijwillige basis.

(2) Wanneer u via e-mail of een contactformulier contact met ons opneemt, zullen de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden.

(3) Voor het verwerken van uw gegevens maken wij deels gebruik van externe serviceproviders. Wij hebben deze zorgvuldig geselecteerd en geïnstrueerd, ze zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(4) Verder kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden, wanneer actiedeelnames, wedstrijden, contracten of vergelijkbare diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Aanvullende informatie hierover ontvangt u wanneer u uw persoonsgegevens deelt of in de beschrijving van de aanbieding.

(5) Voor zover onze dienstverleners of partners zijn gevestigd in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van de aanbieding.

§5 RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSOON

Hieronder informeren we u over uw rechten als betrokkene conform art. 15 van de AVG. U kunt deze rechten op elk moment uitoefenen en daarom rechtstreeks contact met ons opnemen. Voor zover u deze rechten tegen ons uitoefent, zullen wij deze zo spoedig mogelijk in detail onderzoeken, rekening houdend met de wettelijke vereisten en voorwaarden die daarmee zijn verbonden. Hiervoor zullen we u mogelijk om aanvullende informatie vragen. De resultaten van ons onderzoek en onze procedure voor het gedetailleerd afhandelen van uw aanvraag zullen we u uitvoerig toelichten. Het is daarbij mogelijk dat we uw wensen niet volledig kunnen vervullen op de manier zoals u dat wilt.
Dit is niet bedoeld om te voorkomen dat u uw rechten uitoefent of ons daarover bevraagt. We zullen al uw vragen graag beantwoorden.

(1) RECHT OP INFORMATIE

U hebt het recht om op elk gewenst moment informatie van ons te vragen over of en welke gegevens over u door ons worden verwerkt. Dit omvat ook informatie over de doeleinden van het verwerken, eventueel over ontvangers aan wie wij gegevens over u hebben bekendgemaakt, de geplande opslagduur en eventueel informatie over de oorsprong van deze gegevens als we deze niet rechtstreeks van u hebben verzameld. Bovendien hebt u recht op een eenmalige, gratis kopie van uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen. Bij het maken van volgende kopieën behouden wij ons het recht voor om billijke administratiekosten in rekening te brengen.

(2) RECHT OP CORRECTIE

U hebt het recht om te eisen dat wij eventuele onjuiste gegevens corrigeren die wij over u hebben opgeslagen. Dit omvat ook het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

(3) RECHT OP VERWIJDERING

U hebt het recht te eisen dat wij gegevens verwijderen die wij over u hebben opgeslagen. Als we gegevens van u openbaar hebben gemaakt, omvat dit ook onze verplichting om onder het „recht op vergetelheid” conform art. 17 lid 2 van de AVG, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, andere personen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van deze openbaar gemaakte persoonsgegevens op de hoogte te stellen van uw verzoek om alle links naar deze gegevens en kopieën of replicaties daarvan te verwijderen.

(4) RECHT OP BEPERKING VAN GEGEVENSVERWERKING

U hebt het recht te eisen dat wij de verwerking beperken van de gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Als u dat doet, is het verwerken van deze gegevens alleen mogelijk met uw toestemming of voor een beperkt aantal wettelijk bepaalde doeleinden.

(5) RECHT OP BEZWAAR TEGEN VERWERKING

Voor zover wij voor het verwerken van uw persoonsgegevens belangen afwegen, kunt u bezwaar maken tegen verwerken van uw persoonsgegevens. Dit is het geval als met name het verwerken niet noodzakelijk is om een contract met u te sluiten zoals we in de volgende beschrijving van de functies aangeven. In het geval van een dergelijke bezwaar vragen wij u de redenen toe te lichten waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken zoals wij hebben gedaan. Wanneer u uw bezwaar hebt toegelicht, zullen wij de situatie onderzoeken en het verwerken van de gegevens stopzetten of aanpassen of u op onze dwingende legitieme redenen wijzen op basis waarvan wij het verwerken voortzetten.
Uiteraard kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor reclame en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar kenbaar maken via de hierboven vermelde contactmogelijkheden.

(6) RECHT OP HET INTREKKEN VAN TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING

Als u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw gegevens kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Een dergelijke intrekking is van invloed op de toelaatbaarheid van het verwerken van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons kenbaar hebt gemaakt.

(7) RECHT OP GEGEVENSPORTABILITEIT

U hebt het recht om gegevens over uw persoon, die u ons hebt verstrekt, van ons te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat met het oog op overdracht aan een andere verantwoordelijke. Dat betekent dat wij op uw verzoek, rekening houdend met de beschikbare technische mogelijkheden, gegevens ook rechtstreeks overdragen aan de andere verantwoordelijke.

(8)RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

U hebt te allen tijde het recht om bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

(9) GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING, INCLUSIEF PROFILERING

U hebt het recht om informatie te ontvangen over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering op grond van art. 22, lid 1 en 4 van de AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie te ontvangen over de gebruikte logica en de reikwijdte en de beoogde impact van een dergelijke verwerking op de betrokken persoon.

§ 6 WEB ANALYTICS

De rechtsgrond voor het gebruik van alle webanalysetools die in deze paragraaf worden vermeld is art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG, dat wil zeggen het vrijwaren van onze legitieme belangen met het oog op de belangen van onze websitebezoekers. Ons belang is het analyseren van het gebruik van onze website door onze websitebezoekers, om ons aanbod te kunnen verbeteren en dit voor u als gebruiker interessanter te maken. Voor zover de gebruikte analysetool ook andere doeleinden dient of als we deze gebruiken voor andere belangen, zullen wij u rechtstreeks in de toelichting bij de betreffende analysetool informeren.

1. GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw bezoek aan de website kan worden geanalyseerd. De met behulp van cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Wanneer IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal Google uw IP-adres inkorten binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapportages over de website-activiteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en internet samenhangende diensten tegenover de beheerder van de website te leveren.

(2) Het door uw browser als onderdeel van Google Analytics verzonden IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw webbrowser aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) worden gegenereerd door de cookie en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de uitbreiding „anonymizeIp()”. Daardoor worden IP-adressen ingekort verwerkt, zodat deze niet naar personen kunnen worden herleid. Voor zover de over u verzamelde gegevens naar u te herleiden zijn, wordt die herleiding direct uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(6) Informatie over de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001
Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Overzicht met betrekking tot privacy: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
Privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website maakt bovendien gebruik van Google Analytics voor een apparaatonafhankelijke analyse van bezoekersstromen, waarvoor een User-ID wordt gebruikt. In uw klantenaccount kunt u de apparaatonafhankelijke analyse van uw gebruik uitschakelen onder „Mijn gegevens”, „Persoonsgegevens”.

§ 7 ONLINERECLAME

1. GOOGLE TAG MANAGER

(1) Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketingtags op websites via een interface kunnen worden beheerd. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. De Tag Manager is een cookieloos domein. Dat betekent dat er geen cookies worden gebruikt en dat er geen persoonsgegevens worden verzameld. De tool triggert alleen andere tags, die mogelijk wel gegevens over u verzamelen. Google Tag Manager maakt geen gebruik van deze gegevens. Als Tag Manager op domein- of cookieniveau is uitgeschakeld, blijft deze wel geïmplementeerd voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. Privacyverklaring: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html
Klik hier om u af te melden voor tracking met Google Tag Manager: Google Analytics uitschakelen

§ 8 DIENSTEN VAN OVERIGE DERDEN

1. GOOGLE WEB FONTS

(1) Deze site maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts, die door Google worden verstrekt voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste Web Fonts in het cachegeheugen van uw browser om teksten en lettertypen correct te kunnen weergeven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Daardoor wordt Google op de hoogte gebracht dat onze website werd bekeken via uw IP-adres.

(2) Wij gebruiken Google Web Fonts voor een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze onlinediensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt dat op uw computer is opgeslagen.

(3) Meer informatie over Google Web Fonts kunt u vinden op https://developers.google.com/fonts/faq/ en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

2. ADOBE TYPEKIT WEB FONTS

(1) Deze site maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts, die door Adobe Typekit worden verstrekt voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste Web Fonts in het cachegeheugen van uw browser om teksten en lettertypen correct te kunnen weergeven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Adobe Typekit. Daardoor wordt Adobe Typekit op de hoogte gebracht dat onze website werd bekeken via uw IP-adres.

(2) Wij gebruiken Adobe Typekit Web Fonts voor een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze onlinediensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt dat op uw computer is opgeslagen.

(3) Meer informatie over Adobe Typekit Web Fonts kunt u vinden op https://typekit.com/ en in de privacyverklaring van Adobe Typekit: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

Versie: 02.07.2018